Zoeken
Locatie


Faciliteiten
Thema's


Provincie
Zoek op naam

Privacy beleid De Pronkkamer

Stichting Karakteristiek Bed & Breakfast De Pronkkamer (De Pronkkamer) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens
www.pronkkamer.nl
Binnenweg 33
8378 JJ Paasloo
0561-475754

info@pronkkamer.nl

Rob van der Meer is de Functionaris Gegevensbescherming van De Pronkkamer. Hij is te bereiken via info@pronkkamer.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Pronkkamer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Pronkkamer verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een reserveringsaanvraag

Geautomatiseerde besluitvorming
De Pronkkamer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Pronkkamer) tussen zit. De Pronkkamer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Mailchimp
Wij gebruiken mailchimp voor het maken van onze nieuwsbrieven. Hier worden voor- en achternaam en e-mailadressen in opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Pronkkamer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrieven
De persoonsgegevens, welke verkregen zijn door het aanmelden voor de nieuwsbrief, zullen bewaard blijven tot men zich uitschrijft.

Reserveringsformulieren
De persoonsgegevens, welke verkregen zijn door het invullen van het reserveringsformulier op onze website, zullen na afhandeling worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Pronkkamer verkoopt en verstrekt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Pronkkamer gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pronkkamer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Pronkkamer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

De Pronkkamer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Pronkkamer neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@pronkkamer.nl.